Onze ambitie

Onze voortdurende inzet voor leiderschap op het gebied van duurzaamheid is verankerd in onze bedrijfswaarden. Wij willen meer waarde creëren – voor onze klanten en consumenten, onze werknemers, onze aandeelhouders, voor de gemeenschappen waarin we actief zijn en voor ons bedrijf – en tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk verkleinen. Jan de Rijk Logistics wil pionieren met nieuwe oplossingen voor duurzame ontwikkeling. Dit terwijl we ons bedrijf verantwoord blijven vormen en ons economisch succes vergroten. Onze strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (Corporate Social Responsibility) biedt hiervoor een duidelijk kader.

Onze benadering voor Corporate Social Responsibility

Jan de Rijk Logistics breidt zijn bedrijfsnetwerk voortdurend uit. Onze reputatie op het gebied van dienstverlening is het grootste belang. De relaties die wij hebben met onze klanten, aannemers en andere zakelijke partners hebben in het verleden een grote bijdrage geleverd aan de groei van Jan de Rijk Logistics. Bovendien zijn ze cruciaal voor ons toekomstige succes als leverancier van (inter-)nationale transportdiensten.

De relaties met onze klanten, aannemers en zakenpartners moeten gebaseerd zijn op integriteit en ethiek. Dit rapport over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beschrijft de waarden en inzet van Jan de Rijk Logistics om ethisch, verantwoord en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zaken te doen. We verwachten van onze zakenpartners dat ze deze waarden delen en handhaven wanneer ze zaken doen met Jan de Rijk Logistics of namens ons handelen.

Onze strategie voor Corporate Social Responsibility is van toepassing op al onze zakelijke partners en maakt deel uit van de overeenkomsten met een dochteronderneming van Jan de Rijk Logistics. We nemen inbreuken op deze strategie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen serieus. Bovendien kunnen we besluiten om onze zakelijke relatie met onze partners te herzien.

Businessethiek en anticorruptie

Wij integreren Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in ons bedrijf en onze activiteiten. Wij zijn van mening dat het essentieel is dat alle medewerkers van Jan de Rijk Logistics hetzelfde bedrijf ethische gedrag vertonen, ongeacht de lokale bedrijfscultuur.

Jan de Rijk Logistics zorgt hiervoor. Wij hebben een gedragscode die zowel informatie als begeleiding geeft aan werknemers over ethisch gedrag tegenover klanten, concurrenten en onderaannemers.

Wij werken voortdurend aan onze gedragscode om het bewustzijn van bedrijfsethiek in de hele organisatie, onze leveranciers en onze onderaannemers te vergroten.

Kwaliteit van de dienstverlening

Jan de Rijk Logistics streeft naar de hoogste servicestandaarden en is ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/TS 16949, AEO en TAPA TSR gecertificeerd. Deze certificeringen zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van onze mensen, apparatuur en processen.

Verantwoorde toeleveringsketen

Jan de Rijk Logistics voert intermodaal transport uit als hoofdelement voor een algehele CO2-reductie. Wij kunnen gedeelde waarde creëren door de transportkosten door intermodaal transport te verlagen. Dit leidt tot lagere totale kosten, minder gereden voertuigkilometers en een lager brandstofverbruik. Hierdoor leidt dit tot een vermindering van de CO2-uitstoot en de CO2-voetafdruk.

Personeelszaken en Corporate Social Responsibility

Wij streven ernaar om de vaardigheden van onze loyale, multiculturele, sterke en getalenteerde medewerkers te motiveren en te vergroten. Dit in lijn met de veranderende omstandigheden voor het bedrijf door het aanbieden van relevante onderwijs- en loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. Bovendien door een aantrekkelijke werkplek te zijn voor medewerkers war ze kunnen samenwerken, ondersteund door de juiste middelen, efficiënte tools en technologie.

Medewerkers worden erkend als een zeer belangrijke aanwinst voor Jan de Rijk Logistics. We proberen hun vaardigheden verder te ontwikkelen ten voordele van het bedrijf. Daarnaast stimuleren wij de persoonlijke ontwikkeling van competenties van onze medewerkers zodat ze kunnen voldoen aan de veranderende toekomstige bedrijfsomstandigheden. Daarom hebben we educatieve programma’s opgezet om de ontwikkeling te vergemakkelijken door vaardigheden en competenties te verbeteren.
Jan de Rijk Logistics creëert een sfeervolle werkplek met een unieke cultuur. Medewerkers kunnen hun ambities en prestaties bereiken en samenwerken op een veilige en motiverende plek. Wij gebruiken de juiste middelen, profiteren van nieuwe technologieën en gebruiken de meest geschikte IT-oplossingen om het dagelijkse werk van onze medewerkers te ondersteunen.
Jan de Rijk Logistics zorgt voor een veilige werkomgeving voor hun medewerkers die voldoet aan internationale normen en geldende lokale gezondheids- en veiligheidsregels. Om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s tijdens werktijd te beperken, zal Jan de Rijk Logistics zorgen voor passende controles, veilige werkprocedures en training voor hun medewerkers.

Jan de Rijk Logistics zorgt voor een passende opleiding om al hun medewerkers en leidinggevenden een passend kennisniveau op te laten doen. Bovendien om inzicht te krijgen in de onderwerpen die genoemd worden in dit programma voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen/Corporate Social Responsibility.

Milieu en klimaat

Overeenkomstig de doelstellingen zoals vastgelegd in onze ISO 14001-beleidsnota, streeft Jan de Rijk Logistics ernaar om energie, brandstof en emissies naar de atmosfeer, grond en water te verminderen.

Chemische stoffen worden behandeld op een manier die veilig is voor mens en milieu. Jan de Rijk Logistics heeft zijn ADR-certificeringen voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Wij identificeren gevaarlijke materialen en zorgen voor hun veilige behandeling, verplaatsing en opslag, gebruik, recycling en verwijdering.

De verwachting is dat Jan de Rijk Logistics op een zuinige manier gebruik maakt van natuurlijke hulpbronnen als water en brandstof. Jan de Rijk Logistics zet zich in voor milieupraktijken die leiden tot een verantwoorde supply chain; zoals afvalvermijding, recycling en energiebesparing. Wij steunen een voorzorgaanpak van milieu-uitdagingen. Negatieve effecten op milieu en klimaat worden zoveel mogelijk beperkt of geëlimineerd.

Verantwoorde toeleveringsketen

Jan de Rijk Logistics voert intermodaal transport uit als hoofdelement voor een algehele CO2-reductie. Wij kunnen gedeelde waarde creëren door de transportkosten door intermodaal transport te verlagen. Dit leidt tot lagere totale kosten, minder gereden voertuigkilometers en een lager brandstofverbruik. Hierdoor leidt dit tot een vermindering van de CO2-uitstoot en de CO2-voetafdruk.

Mensenrechten

Jan de Rijk Logistics zet zich in voor de bescherming van internationaal aanvaarde mensenrechten. Binnen onze eigen organisatie en met onze partners hanteren wij strikt de volgende voorwaarden:

Verbod op kinderarbeid
Kinderarbeid is verboden bij Jan de Rijk Logistics. Wij hebben niemand in dienst die jonger is dan 15 jaar of jonger is dan de wettelijke minimumleeftijd, indien hoger.

Verbod op dwangarbeid

Wij gebruiken geen enkele vorm van dwang- of verplichte arbeid.

Beginsel van non-discriminatie

Wij verwerpen elke discriminatie op basis van leeftijd, geslacht, ras, etnische of sociale achtergrond, nationale afkomst, religie of overtuiging, handicap, geslachtsverandering, vakbondsactiviteit, politieke overtuiging of enig ander persoonlijk kenmerk of andere door de wet beschermde status.

Onze zakenpartners zorgen ervoor dat ze geen gedwongen of verplichte arbeid gebruiken of faciliteren. Wij verwachten dat onze zakenpartners zaken doen in overeenstemming met de IAO-conventie C29 betreffende dwangarbeid en de ILO-conventie C105 met betrekking tot de afschaffing van dwangarbeid.

Bovendien eist Jan de Rijk Logistics van haar zakenpartners dat zij zich onthouden van het gebruik van kinderarbeid. Wij verwachten dat onze zakenpartners zaken doen in overeenstemming met de IAO-conventie C138 met betrekking tot de minimumleeftijd en de ILO-conventie C182 met betrekking tot de vormen van kinderarbeid.

Wij respecteren de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen. Bovendien bieden wij vergoedingen en voordelen die eerlijk zijn en voldoen aan de toepasselijke wetten.